Magyar gyártású, választható méretű, prémium számfestők! Gyors szállítás, biztonságos fizetés!

Kérdésed van? info@szamfesto.hu vagy +36 70 651 94 85 Munkanapon: 8-16

Shipping policy

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Hatályos 2021. július hó 28. napjától)

letölthető változat

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1.

A szamfesto.hu (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a www.szamfesto.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott szolgáltatással, Termékértékesítéssel (a továbbiakban: Webáruház) és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vagy lépni kívánó személy (a továbbiakban: Vásárló) jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Honlapon nyújtott Webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. A Honlapon keresztül a Szolgáltató elsődlegesen professzionális felhasználásra – jellemzően Fogyasztónak minősülő vásárlóknak – szánt festőkészletek és ehhez kapcsolódó kiegészítő segédeszközök (a továbbiakban: Termék) kiskereskedelmi értékesítését végzi, valamint csomagküldő, internet alapú elektronikus kereskedelmet folytat. A Szolgáltató és a Vásárló adásvételi szerződést kötnek a Termékre vonatkozóan. A megkötött szerződésre a magyar jog rendelkezései irányadóak és a szerződés a Vásárló személyétől függően Fogyasztói szerződésnek minősülhet. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a szamfesto.hu Honlapon található Webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

 

1.2.

A Szolgáltató adatai:

 

 Cégnév: Hobbigyár Kft

 Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

 Nyilvántartási szám: 13-09-213943

 Székhely: 2161 Csomád, Levente utca 14 A épület

 Adószám: 29318090-2-13

 Statisztikai számjel: 29318090-4791-113-13

 

 Számlavezető bank: OTP Bank

 Bankszámlaszám: 11703037-21455247

 Általános Vásárló kapcsolattartási e-mail cím: info@szamfesto.hu

 Internetes cím: www.szamfesto.hu

 Tárhely szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

 Tárhely szolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

 Tárhely szolgáltató telephelye: nincs

 Tárhelyszolgáltató elektronikus kézbesítési címe: info@tarhely.com

1.3.

Értelmező rendelkezések:

 

 a) fogyasztó: a Vásárló, amennyiben szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

 b) vállalkozás: a Vásárló, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

 c) jogszabály: a mindenkori hatályos magyar és EU jogszabályok.

 

1.4.

A Honlapon a megvásárolható Termékre vonatkozóan közölt információk vásárlásra felhívásnak minősülnek. A Vásárló a Honlap használatával – ide értve az offline módban történő használatot is – tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, a megrendelés (4.3.) leadásának véglegesítését megelőzően a Honlapon a jelölőnégyzetbe tett pipával pedig a Vásárló megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta jelen ÁSZF tartalmát.

 

1.5.

A Vásárló köteles valós adatokat megadni annak kapcsán, hogy Fogyasztóként vagy vállalkozásként (szakipari felhasználóként) kíván a Szolgáltatóval szerződni és tőle Terméket vásárolni.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben kiderül a Vásárlóról, hogy bár Fogyasztónak nyilatkozta magát a megrendelési folyamat elején, de valójában szakipari felhasználó vagy olyan kereskedelmi cég, mellyel a Szolgáltató külön viszonteladói szerződést köt, úgy a vele tévedésből megkötött szerződést a Szolgáltató bíróságon megtámadhassa, illetőleg a csalárd módon eljáró féllel szemben kártérítést is követelhessen. A Szolgáltató vélelmezi a Vásárló nem Fogyasztói minősülését, amennyiben adott éven belül a tőle származó megrendelés(ek) együttes forgalma a bruttó egy millió forintot eléri és a felek eltérő, írásbeli megállapodása hiányában a szakipari felhasználókra irányadó, jelen ÁSZF-ben rögzített szabályok szerint szerződik az ilyen Vásárlóval, bekérve annak adószámát. Az adószám megadásának megtagadása esetében a Szolgáltató nem köteles az említett Vásárlókkal szerződést kötni.

 

1.6.

A jelen ÁSZF, a Honlapon elérhető információk, valamint a Vásárló által leadott megrendelés és annak a Szolgáltató által történt visszaigazolása, együttesen és kizárólagosan magukban foglalják a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát. A Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződés nyelve magyar. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. A Vásárló a saját felhasználói fiókján keresztül a korábbi megrendeléseit megtekintheti, a teljesített megrendeléseiről kiállított számlát a Vásárló a vásárlás során használt e-mail címére küldött elektronikus levélben kapja meg.

 

1.7.

A Szolgáltató semmilyen külön nevesített, harmadik személy által közzétett magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

1.8.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatók nyújtják, illetve a Vásárló további segítséget kaphat a Szolgáltató Honlapon közzétett elérhetőségeken. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

 

1.9.

A Szolgáltató és a Vásárló jogviszonyára különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok az irányadók:

 

 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv);

 2003. évi C. törvény, az elektronikus hírközlésről (Eht.);

 2008. évi XLVII. törvény, a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.);

 2008. évi XLVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Reklámtv.);

 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. sz. rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR);

 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet az egyes tartós Termékekre vonatkozó kötelező jótállásról;

 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a Fogyasztók jogairól;

 16/2011. sz. vélemény, a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB - ajánlásról.

 

 

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

2.1.

A Vásárló a Honlapot a saját kockázatára használja. A Szolgáltató a szerződésszegésért való felelősségen túlmenően nem vállal felelősséget a használat során bármely okból bekövetkező vagyoni és nem vagyoni kárért. A Szolgáltató nem felel a Vásárló által tanúsított magatartásért, valamint az általa közzétett, vagy közzétenni megkísérelt tartalmakért.

 

2.2.

A Vásárló a Honlap használata során az általa megadott adatok valóságáért, pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait és törvényes érdekeit vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Vásárló felel a saját és az érdekkörébe tartozó személyek magatartásáért különösen, de nem kizárólagosan a vásárlási folyamat és a Termék rendeltetésszerű használata körében. A Vásárló tudomással bír arról, hogy bizonyos tartalmakra, Termékekre, szolgáltatásokra országonként eltérő jogszabályok vonatkozhatnak. A Szolgáltató nem felel azért, ha a Honlap használatával a Vásárló személyes joga, az állandó lakhelyének vagy tartózkodási helyének joga vagy egyéb, alkalmazandó jog szerint jogsértést valósít meg.

 

2.3.

A Szolgáltató együttműködik az illetékes hatóságokkal a jogsértések felderítése céljából. A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

2.4.

A Honlap és szolgáltatási oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket, bannereket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezet(het)nek. Ezen szolgáltatók tevékenységéért, az általuk üzemeltetett honlapok tartalmáért, adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem felel.

 

2.5.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató irányába. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, vagy annak módosítására.

 

2.6.

Amennyiben a Vásárló megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató – jogai és törvényes érdekei érvényesítése egyéb módjainak fenntartása mellett – jogosult figyelmeztetést küldeni a Vásárló részére, a Vásárló felhasználói fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Honlaphoz való hozzáférését, megakadályozni a Vásárló IP címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, megkeresni a Vásárló internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférés blokkolása érdekében. A Vásárló tudomásul veszi, hogy jogsértése esetén a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott irányadó jogon túlmenően a Vásárló személyes joga vagy bármely egyéb, alkalmazható jog által biztosított igényérvényesítési lehetőséggel élhet.

 

2.7.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait, illetve követeléseit egyoldalú intézkedésével (nyilatkozatával) másra átruházni. A Vásárló a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogásokra, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon a Szolgáltatóval szemben keletkeztek. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vásárló nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak, illetve követeléseinek átruházására.

 

2.8.

A Szolgáltató a távolsági kommunikációért díjat nem számít fel. A Vásárló internet szolgáltatója vagy bármely hatóság, szervezet által a Honlaphoz történő hozzáférés esetére felszámított díj, költség a Vásárlót terheli.

 

 

3. SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

3.1.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szellemi alkotáshoz fűződő jog – különösen, de nem kizárólagosan szerzői jog vagy védjegyjog – oltalma alatt állnak/állhatnak. A Szolgáltató a jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, ide értve különösen, de nem kizárólagosan bármely szerzői művet, grafikát, a www.szamfesto.hu domainnevet és az ehhez tartozó aldomaineket, reklámfelületeket, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

 

3.2.

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magán – és/vagy üzleti célú felhasználás céljából kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A kifejezetten magáncélú felhasználáson, alkalmazáson túli felhasználáshoz – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé–, vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges. Tilos a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi név vagy védjegy bármilyen célú használata, hasznosítása, kivéve, ha arra a jelen ÁSZF kifejezett felhatalmazást ad. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a Honlapon található szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

3.3.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának részleges vagy teljes kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató előzetesen írásban engedélyt adott. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, törölni, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott cselekménnyel kapcsolatban büntetőeljárás is indítható (a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 375. § Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás” törvényi tényállásának megvalósítása okán).

 

3.4.

A Vásárló által a Honlapon közzétett tartalmat úgy kell tekinteni, hogy arra vonatkozóan a Vásárló ingyenes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, területi és időbeli vagy egyéb korlátozás nélküli, korlátlan alkalommal gyakorolható, harmadik személynek átengedhető jogot adott a Szolgáltató részére, amely kiterjed a tartalom felhasználására, hasznosítására, átdolgozására, kép- vagy hangfelvételen történő rögzítésére, illetve adathordozóra történő másolására is.

 

 

4. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

 

4.1. Termékek leírása, jellemzői, Termékek ára, megrendelés

 

4.1.1.

A vásárolni kívánt Termék/ek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a Termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a Honlapon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott Termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, amit haladéktalanul, de legkésőbb a jelzéstől számított 5, azaz öt napon belül elektronikus úton pótoljuk. Amennyiben a Honlapon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Honlapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.2 pontban találja.

A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét kivéve, ha ez a végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható.

A Honlapról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll a Szolgáltató módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a Termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

 

4.1.2.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlapon felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. A Honlapon megjelentetett Termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

 

4.1.3.

A megrendelést a Szolgáltató Honlapján keresztül minden Vásárló elfogad, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, a Vásárló által megadott adatokért, illetve azok valóságtartalmáért a Vásárló kizárólagos szavatosságot vállal.

 

4.1.4.

Megrendelés feladására a Számfestő Webáruházban a Kosár használatával van lehetőség. Aznapi rendelésnek minősül a munkanapokon, helyi idő szerint délután 15:00 óráig leadott rendelés, másnapi rendelésnek minősül a munkanapokon, helyi idő szerint 15:00 óra után leadott rendelés. A Vásárló a kiválasztott Termékeket az egyes Termékekre kattintást követően megjelenő, a Termék részletes adatait ismertető oldalon található „Hozzáadás a kosárhoz” gomb használatával teheti Kosarába. A Termék kiválasztása és „Hozzáadás a kosárhoz” megjelölésre történő kattintása (azaz a Kosárba helyezés) nem minősül a Termék lefoglalásának, kizárólag a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával, a szerződés létrejöttével történik meg a vásárlás. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb, felső oldalán található kosár ikonra kattintást követően Valósíthatja meg a Vásárló, ahol megadható az egyes vásárolni kívánt és kosárba helyezett Termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Eltávolítás”). Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Megrendelem” feliratra kattintva meg tudja adni az „Adatok” menüpont alatt a kapcsolattartási adatát (e-mail címét), illetve meg tudja adni a szállítási adatokat, valamint telefonos elérhetőségét. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Tovább a szállítási módokhoz” gombra kattintva a „Szállítás” menüpontban meg tudja tekinteni ismételten a Vásárló az általa megadott kapcsolattartási és szállítási adatokat, amely a rendelés jelen stádiumában is módosítható, illetve ki tudja választani a szállítási módon. Jelenleg a szállítási mód vonatkozásában csak a futárszolgálat útján történő kézbesítést lehet vállasztani, egyéb szállítási módot a Szolgáltató nem tud vállalni. Ennek okán a Szállítási mód automatikus bejelölése okán a Vásárló tájékoztatást kap a szállítási költségről (egységesen termékenként 1.490,-Ft), majd pedig „Tovább a fizetési módokhoz” gomra kattintva a Vásárló ismételten tájékoztatást kap a „Fizetés” menüpontban az általa megadott kapcsolattartási és szállítási adatokról, továbbá a szállítási módról és szállítási költségről, mely adatok a rendelés jelenlegi stádiumában továbbra is módosíthatóak, illetve meg ki tudja választani, hogy a Termék/ek árát/árait, valamint a szállítási költséget/költségeket utánvétel során a futár részére, vagy bankkártyával online teljesíti [a SimplePay (powered by OTP Mobil)]. A Vásárló ehelyütt tudja rögzíteni a számlázási adatokat. Ha a Vásárló a választott a fizetési módok közül, akkor a „Rendelés elküldése” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

 

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés véglegesítése” feliratra kattintást követően kerül sor akként, hogy a vásárlási művelet érvényes befejezéséhez, azaz a megrendelés véglegesítéséhez a Vásárlónak – a vonatkozó felületen található jelölőnégyzetek kipipálásával – kifejezetten el kell fogadnia magára nézve kötelező jelleggel a hatályos ÁSZF rendelkezéseit, valamint tudomásul kell vennie az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással történik meg, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet, amelyet a fizetés választott módja szerint köteles teljesíteni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalú üzleti döntése alapján, eseti jelleggel kereskedelmi akciókat folytasson. Ilyen esetben a „Kosár” oldalon a Vásárló az aktivált (elérhetővé tett) „Ajándékutalvány vagy Kuponkód” mezőbe történő beírással, majd a „Beváltom” gombra kattintással kuponkódkedvezményt érvényesíthet, vagy ajándékutalványt válthat be.

 

A Honlapon történő vásárlás feltétele a Vásárló által jogszerűen, helyesen, önkéntesen megadott adatok felhasználásával történő, a vásárlás külön regisztrációt nem igényel.

 

4.1.5.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában (a „Megrendelés” véglegesítése előtt) és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Eltávolítás” feliratra kattintva).

 

4.1.6.

A Szolgáltató a Vásárló által elküldött megrendelés (amely szerződéskötési ajánlatnak minősül) megérkezésének a tényéről a megrendelés leadását követő 24, azaz huszonnégy órán belül, ún. visszaigazoló elektronikus levél (e-mail) útján visszaigazolást küld a Vásárló részére, amelyben feltüntetésre kerül a Vásárló megrendelésének száma, a megrendelés dátuma, a Vásárló neve, adószáma, a szállítási cím, a számlázási cím, a megrendelt Termék megnevezése és mennyisége, a Termék bruttó ára, a szállítás módja és költsége, a fizetendő végösszeg, a Vásárló megrendeléshez csatolt megjegyzése. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, amelynek Vásárló részére történő megküldésével szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között. Az így létrejött szerződés üzlethelyiségen kívül, elektronikus úton, távol lévők között megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződéssel a Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Terméket a Vásárló részére kiszállítja, azt birtokba adja és azon a Vásárló tulajdonjogot szerez, míg a Vásárló vállalja, hogy a kiszállított. Amennyiben a Szolgáltató a jelen pontban írott határidőn belül igazolhatóan nem küldi meg az adott rendelésre vonatkozó visszaigazoló elektronikus levelet (e-mail) a Vásárló részére, a szerződés nem jön létre, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a feleknek egymással szemben követelésük semmilyen jogcímen nincs.

 

4.1.7.

Minden megrendelés egyedi megrendelés számmal azonosítható.

 

4.1.8.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendeléskor az adatátvitel során bekövetkezett műszaki hibáért vagy a Vásárló tévedéséért. A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24, azaz huszonnégy órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Amennyiben ilyen jelzéssel a Vásárló nem él, úgy tekintendő, hogy a visszaigazoló e-mail tartalma a Vásárló ügyleti szándékával mindenben megegyezik. Amennyiben a megrendelést a Szolgáltató nem, vagy nem teljes egészében (valamely okból eredően nem egy kiszállíttatással) tudja teljesíteni, abban az esetben felveszi Vásárlóval a kapcsolatot és tájékoztatja a megrendelés várható teljesítéséről és a kiszállítás határidejéről.

 

4.2. A Termék vételára

4.2.1.

A Honlapon megjelenített Termék vételára magyar forintban (Ft) van feltüntetve és a feltüntetett ár az általános forgalmi adót is tartalmazza.

 

4.2.2.

A Termék mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Csomagolási költséget a Szolgáltató nem számít fel. Ellenkező megállapodás hiányában a Szolgáltató saját szabályai szerint, olyan csomagolással látja el a Terméket, hogy az biztosítsa a Termék épségét annak Vásárló által történő átvételéig.

 

 

4.2.3.

A Szolgáltató a Vásárló részére számlát állít ki, amely tartalmazza a Vásárló által fizetendő teljes összeget, ideértve a szállítás díját is, amennyiben a Vásárló olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel. Ez utóbbi körülményről a Vásárló a szállítási mód kiválasztásakor a Honlapon kap tájékoztatást.

 

4.2.4.

A Szolgáltató abban az esetben nem felel a Honlapon hibásan feltüntetett vételárért, ha a hiba bárki számára felismerhető volt, vagy a feltüntetett vételár nyilvánvalóan téves volt, vagy a feltüntetett vételár a Termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális összegű volt. Ilyen esetekben a szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között nem jön létre, a Szolgáltató nem köteles a Terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Ebben az esetben a Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően, a szállítási határidőn belül felajánlja a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Amennyiben a Vásárló a Terméket a valós áron meg kívánja vásárolni, úgy erre vonatkozó megrendelést köteles leadni és a vételárat megfizetni.

 

4.2.5.

Kizárólag katalógus megrendelése esetén a szállítási költség a Vásárlót terheli. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

 

4.2.6.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlóink által az előrendelhető Termékek esetén a Termékek ára tájékoztató jellegű, melytől a Termék végleges ára eltérhet. Az előrendelhető Termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy a Szállító készletnyilvántartásába bevételezésre került. A Szolgáltató a Termék árának változásáról a Vásárlót a Honlapon – ha a Vásárló a Terméket előrendelte, úgy az előrendelés során használt e-mail címre küldött levélben – haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben az előrendelés során a Vásárló a Termék nem végleges vételárát megfizette, úgy a különbözet elszámolására és megfizetésére a végleges megrendelés leadásakor kerül sor.

 

4.3. Fizetés

 

4.3.1.

A Vásárló a megrendelés végösszegét megfizetheti bankkártyával online [a SimplePay (powered by OTP Mobil) felületén keresztül] vagy a Termék részére történő kiszállításakor, készpénzben vagy bankkártyával a futárszolgálat kézbesítést végző képviselőjénél (utánvétel).

 

4.4. A Termék kiszállítása

 

4.4.1.

A Termék kiszállítása a Royal Futár Hungária Kft-n, mint közúti árufuvarozással foglalkozó gazdasági társaságon keresztül (továbbiakban: Futárszolgálat) történik. A Futárszolgálat szolgáltatásával és tevékenységének szabályaival kapcsolatban bővebb tájékoztatást az alábbi oldalon találhat: https://www.royalfutar.hu/. A Szolgáltató a szállításért (akár annak minőségéért) felelősséget nem vállal, azért kizárólag a kiszállítást ellátó Futárszolgálat köteles helytállni és szavatolni. A Futárszolgálat saját rendszerének megfelelően, a csomag Szolgáltatótól való átvételét követően e-mailben értesítést küld a Vásárlónak, amely e-mailben található linkre kattintva a Vásárlónak lehetősége van a szállítási időpont módosítására, valamint a fuvarlevélszám alapján, a küldemény online történő követésére. Ha a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a Futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A Futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt Termékek kiszállítását. A Futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból –, akkor a 3. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló a megrendelés, illetve az újabb szállítási költség ellenértékét átutalással a Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden további kiszállíttatásért szállítási díjat számoljon fel.

 

4.4.2.

Ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, a küldeményt nem köteles átvenni, azt a Szállító részére visszaküldheti. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás és a sérülés a Termék átvételét megelőzően keletkezett, a Termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Amennyiben a csomagolás sérült volt és a Vásárló a küldeményt ennek ellenére átvette, úgy a csomagolás sérülésére a későbbiekben a Vásárló csak abban az esetben hivatkozhat, ha sérülés tényét a küldemény kézbesítésekor a futárnál írásban jelezte.

 

 

4.4.3.

Szállítási díjak, költségek

 

Szállítási díjak Termékenként: 1.490,-Ft

 

A Szolgáltató Magyarország határain túlra (külföldre, vámszabad területre) megrendeléseket nem fogad el és kiszállítást nem vállal.

 

4.4.4.

Szállítási határidő

 

A megrendelés feldolgozásának határideje 2 (azaz kettő) munkanap (aznapi rendelésnek a munkanapokon legkésőbb délelőtt 15.00 óráig leadott és beérkezett rendelés minősül, az ezután beérkezett rendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.). Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában, vagy a Honlapon kifejezetten közzétett szállítási határidő hiánya esetén – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30, azaz harminc napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a Terméket. A szállítási határidő kezdő napja a megrendelést visszaigazoló elektronikus levél Vásárló részére történő elküldését követő munkanap.

 

4.4.5.

A megrendelt Termék személyes átvételére a Szolgáltató nem biztosít lehetőséget. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott naptári napon rögzített, több megrendelést nem egy, hanem a megrendelések számának megfelelő csomagban juttassa el a Vásárló részére. Több termék rendelése esetén a Vásárló minden esetben köteles megfizetni Termékenként a szállítási díjat függetlenül attól, hogy azt egyszerre, vagy eltérő szállítási időben külön-külön szállítják ki.

 

4.4.6.

A Szolgáltató – az előrendelés során használt e-mail címre küldött levélben – haladéktalanul értesíti a Vásárlót, ha az előrendelt Termék várható kiszállításának határideje a Honlapon megadott időponthoz képest jelentősen módosul. Jelentős határidő módosulásnak az eredetileg közölt időponthoz képest legalább 20, azaz húsz napos eltérés tekintendő. Ilyen esetben mindkét Felet megilleti az elállás joga, az előrendelés során már megfizetett vételár Vásárló részére történő haladéktalan visszafizetése mellett.

 

4.4.7.

A kárveszély viselése a Vásárlóra a Termék átvételével száll át. Amennyiben a Terméket a Vásárló neki felróható okból a második alkalommal történő kézbesítéskor sem veszi át, akkor a csomag visszaérkezik a Szolgáltatóhoz, aki ezt követően a kiállított számlát sztornírozza és az előre kifizetett vételárat visszautalja a Vásárló részére.

 

4.5. Cookie (a továbbiakban: „süti”)

 

4.5.1.

A Szolgáltató rögzíti, hogy a Honlapon „sütiket” használ.

 

4.5.2.

A „süti” egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely abban az esetben kerül(het) a felhasználó számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A „sütik” sokféle funkcióval rendelkez(het)nek. Többek között információt gyűjtenek/gyűjthetnek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználó számára. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az interneten elérhető honlap ok (egyes) szolgáltatásai kifejezetten a „sütik” elfogadásától függnek, így a „sütik” tiltása esetén lehetséges, hogy a Honlap nem vagy nem megfelelően működik.

A „sütik” jellemzően munkamenet „süti” (session cookie) vagy hirdetési és böngészést támogató „sütik” fajtákra tagozódnak. A munkamenet „süti” egy olyan típusa a „sütiknek”, ami már a legalapvetőbb böngészési folyamatok fenntartásához is szükséges. Ennek hiányában már az oldalról-oldalra átlépés folyamata sem nyomon követhető a honlap által. A hirdetési és böngészést támogató „sütik” olyan „sütik”, amelyek a felhasználó honlapon alkalmazott böngészési szokásait gyűjtik, ezzel lehetővé téve a célzott és testre szabott ajánlatok (keresési feltételek) felkínálását, illetve ezzel növelve a felhasználói élményt és eredményességet a böngészés folyamán. A Honlap munkamenet „sütivel” teszi lehetővé az egyes felkeresési lehetőségek működését, vagy a Vásárló számára a menükbe történő belépés lehetőségét stb. Hirdetési és böngészést támogató „sütijeivel” pedig a Vásárló szokásait vizsgálva igyekszik még hatékonyabbá tenni szolgáltatásait, illetve növelni a Honlap alkalmazásának felhasználói élményét.

 

4.5.3.

Amennyiben a Vásárló által használt böngészőprogram lehetővé teszi, beállítható, hogy a Vásárló elfogadja-e a „sütiket” vagy sem. Ugyancsak a böngészőprogramban lévő beállításokkal lehet testre szabni azt, ha Vásárló értesítést kér arról, hogy a Honlap „sütit” kíván elhelyezni a böngészőjében és azt is, hogy a különböző típusú „sütik” meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngészőprogram bezárásakor.

 

4.5.4.

A Honlap meglátogatásával a Vásárló tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Honlapon tett Vásárlói látogatások során egy vagy több „sütit” küld a Vásárló számítógépére, amely(ek) révén böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek a „sütik” a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a „sütiket” csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldi meg a Szolgáltató a Vásárló számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja.

 

A fentiek szerint elküldött „sütik” felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen „sütik” segítségével tárolják, ha a Vásárló korábban már látogatást tett a Szolgáltató webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak, akár külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A Vásárló a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) tilthatja le a Google „sütijeit”, illetve a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) a külső szolgáltatók „sütijeit” is letilthatja.

5. ELÁLLÁSI JOG

 

5.1. Elállási jog Fogyasztói szerződés esetén.

 

5.1.1.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

 

A Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg Termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

 a Terméknek, több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,

 több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

 ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt (akár eltérő harmadik személy), a futárszolgálattól történő átvétel napjától számított 14 (azaz tizennégy) napon belül. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

5.1.2.

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF alapján a szerződés megkötésére a Fogyasztó tesz ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

5.1.3.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni – postai levélküldeményben vagy elektronikus úton küldött levél útján – a jelen ÁSZF bevezető rendelkezéseiben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével (1.2. pont) a Szolgáltató részére, továbbá ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a Honlapon, illetve a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében található „Elállási nyilatkozat” nevű minta-dokumentumot is. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztói nyilatkozat megérkezését. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az itt meghatározott módon és időben gyakorolta.

 

5.1.4.

Ha a Fogyasztó elállt a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (azaz tizennégy) napon belül, teljes egészében (azaz a tartozékokkal, alkotórészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, és ha lehetséges, az eredeti csomagolásában visszaküldeni a Szolgáltató részére, olyan állapotban, amilyenben a Terméket megkapta. Kérjük, amennyiben lehetősége van, az eredeti dobozba visszacsomagolva történjen meg a visszaküldés, de minden esetben olyan csomagolásban, ami alkalmas a Termék állagának megóvására. A csomagoláskor a Vásárló gondosan köteles eljárni.

A Fogyasztó a jelen ÁSZF által szabályozott adásvételi szerződéstől csak akkor állhat el, ha az adott Termék sértetlen és nem volt használva (felbontatlan). A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt a Szolgáltató részére postai úton feladja. A Fogyasztót terheli a Termék visszaküldésének közvetlen költsége. A Szolgáltató nem vállalja sem a Termék visszaszállítását, sem a visszaszállítás költségeinek megfizetését. A Szolgáltató az utánvéttel visszaküldött csomagot nem veszi át.

 

5.1.5.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog – lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,  – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére, egyedileg állítottak elő (pl. számfestő készlet saját fotó alapján, egyedi festő állvány), vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

 

5.1.6.

Ha a Fogyasztó a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően elállt a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől, számított 14 (azaz tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon történik. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítés összegét, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

5.1.7.

A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

5.1.8.

A Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján nem gyakorolhatja az elállás jogát különösen

 

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 • h) *  - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

 

5.1.9.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt Termék mellett még ajándék Termék is kiszállításra került a részére, akkor arra vonatkozóan a Szolgáltató és a Vásárló között, a kézbesítés napjával ajándékozási szerződés jött létre. Az elállás az ajándékozási szerződést is felbontja, így a Vásárló az ajándékot teljes egészében (annak alkotórészeit, tartozékait és dokumentációját) köteles a Szolgáltató részére a Termék visszaküldésével egyidejűleg, sértetlenül és használattól mentesen visszaküldeni, ellenkező esetben köteles a Szolgáltató részére az ajándék értékét megtéríteni a Szolgáltató erre vonatkozóan kiállított számlája alapján.

 

5.1.10.

A Szolgáltató elállhat a szerződéstől a visszaigazoló elektronikus levél megküldését követően is, ha a Vásárló megszegi a kedvezményt adó vagy egyéb kupon felhasználásának feltételeit.

 

 

5.2. Elállási jog nem Fogyasztói szerződés (vállalkozás) esetén

 

5.2.1.

Vállalkozás a Szolgáltatóval létrejött szerződéstől csak a Szolgáltató szerződésszegése esetén állhat el. Fogyasztónak nem minősülő Vásárlóinkat így a fentebb említett, 14 napon belüli, indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg.

 

 

6. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

 

6.1. Kellékszavatosság

 

6.1.1.

A kötelezett (azaz a Szolgáltató) hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

6.1.2.

Olyan szerződés alapján, amelyben a Felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

 

6.1.3.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a lent rögzített feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

6.1.4.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

6.1.5.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

 

6.1.6.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

 

6.1.7.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés tárgya használt dolog, a Felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

 

6.1.8.

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

 

 

 

6.1.9.

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

6.1.10.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet (azaz a Szolgáltatót) terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

6.1.11.

Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni. Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 

6.2. Termékszavatosság

 

6.2.1.

Szolgáltató által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

6.2.2.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

6.2.3.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

6.2.4.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

6.3. Jótállás

 

6.3.1.

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján a Szolgáltató a Kormányrendelet mellékletében felsorolt Termék értékesítése esetében jótállásra köteles, ha a felhasználó Fogyasztónak minősül.

Mentesül a jótállási kötelezettség alól a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. (pl. nem rendeltetésszerű használat). A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellék szavatossági és jótállási igényt, illetve Termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a Termék-, és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

6.3.2.

A 2021. január 01. napjától kötött Fogyasztói szerződéseknél sávosan alakul a kötelező jótállás határideje, ekként: a

 • 10 ezer forintot elérő, de 100 ezer forintot meg nem haladó eladási árú Termékekre a kötelező jótállás időtartama egy év, továbbá

 • 100 ezer forintot meghaladó, de 250 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetében kettő, és a

 • 250 ezer forint eladási ár feletti eladási árú Termékekre pedig három év. Ezen határidők elmulasztása - kivéve a fogyasztási cikk kijavítása eseté - jogvesztéssel jár. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik, azonban amennyiben a berendezés üzembe helyeztetésére az átadást követő hat hónapon túl kerül sor, akkor a határidő az átadás napjával kezdődik.

 

6.3.3.

A Szolgáltató köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jótállási jegy jelen ÁSZF 2. szám alatti mellékletét képezi. A jótállásból eredő jogok - a következő mondatban foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

 

6.3.4.

Jótállási igénye alapján a Fogyasztó választása szerint az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének lehetőleg 15 napon belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatta azonban nincs helye elállásnak.

 

6.2.5. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltatás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

6.3.6.

A kijavítás vagy kicserélés intézésekor törekedni kell arra, hogy a kijavítás, a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen, azzal, hogy amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés időtartama meghaladja a tizenöt napot, a Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót a kijavítás vagy kicserélés várható időtartamáról. A kijavítás során csak új alkatrész kerülhet a Termékbe beépítésre.

 

6.3.7.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

 • a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,

 • a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

 • a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

 

6.3.8.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

6.3.9

Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

6.3.10.

Amennyiben a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

6.3.11.

Amennyiben a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

6.3.12.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

6.3.13.

Szolgáltató nem tartozik sem szavatossággal, illetve jótállással sem az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan használatból, kezelésből, nem rendeltetésszerű igénybevételből, illetve egyéb, a Termékek nem rendeltetésszerű használatából, karbantartásának elmulasztásából keletkeztek, ill. a természetes elhasználódásból/avulásból származó hibákért sem felel a Szolgáltató.

 

6.4. Szavatossági, jótállási igény érvényesítésének egyéb szabályai

 

6.4.1.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Szolgáltató a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

 

6.4.2.

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 • a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

 • a fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

 • a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontját,

 • a hiba bejelentésének időpontját,

 • a hiba leírását,

 • szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

 • a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

Ha a Szolgáltató szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

6.4.3.

Amennyiben a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. A Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

6.4.4. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

7. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK, HARDVERREL ÉS SZOFTVERREL VALÓ KOMPATIBILITÁS

 

7.1.

A Szolgáltató éves átlagban a Honlap 95%-os (kilencvenöt százalékos) rendelkezésre állását biztosítja. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 (egy) munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Vásárlót a Honlapon. A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja http és HTTPS protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció nem titkosított.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Vásárló vonatkozásában – ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. – felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

 

7.2.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra az időtartamra, amely alatt nem volt elérhető az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet miatt.

 

8. JOGÉRV ÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

8.1.1.

A Vásárló a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos Fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF bevezető rendelkezéseiben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével terjesztheti elő. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 3, azaz három évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

 

8.1.2.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt legkésőbb 30, azaz harminc napon belül érdemben megválaszolja. A határidőbe a panasz átvételének napja nem számít be. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

8.1.3.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,

 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

 • a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, úgy jelen ÁSZF 8.2.1., 8.2.2 és 8.2.3. pontjában rögzített jogérvényesítési lehetőségek állnak fenn a fogyasztó számára.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

8.2.1. Fogyasztóvédelmi eljárás

 

8.2.1.1.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája az alábbi weboldalon megtalálhatóak: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

 

8.2.2.

Békéltető Testület

 

8.2.2.1.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló Fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, illetve a Fogyasztó panasza elutasításra került, a Fogyasztónak minősülő Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

 

8.2.2.2. A

Békéltető Testületek elérhetőségéről a Vásárló az alábbi oldalon is tájékozódhat: https://bekeltetes.hu/. A Szolgáltató a Békéltető Testületek elérhetőségeit az alábbiak szerint foglalja össze:

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091; 06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

8.2.2.3.

A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére. A gyorsaságot biztosítják a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott rövid határidők melyeket a feleknek és a Békéltető Testületnek is be kell tartania. A gyorsaság egyben biztosítja a hatékony eljárás lebonyolítását is. A testület másik jellemzője, hogy a felek maguk választják ki a testület tagjai közül azt a személyt, aki az ügyüket képviseli. Ez komoly bizalmat alapozhat meg az eljáró tanáccsal szemben.

 

8.2.2.4.

A Békéltető Testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások

 • minőségével, biztonságosságával,

 • és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,

 • valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.

A Békéltető Testület hatáskörébe nem tartoznak bele azok az ügyek, amelyekre jogszabály más szerv hatáskörét állapítja meg.

Természetesen az már nem akadálya a Békéltető Testület eljárásának, ha más hatóság már lefolytatta az eljárást, és azt jogerősen befejezte, de a panaszos továbbra is úgy érzi, hogy az ügyének a Békéltető Testület hatáskörébe tartozó elemét még nem bírálták el.

 

8.2.2.5.

A Békéltető Testület a panaszbeadványokat a csatolt iratok alapján, valamint személyes meghallgatás, illetve kivételesen szakértői bizonyítás alapján dönti el. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel (Szolgáltatóval) közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez.

Az eljárás megindításához a kérelemben az alábbiakat szükséges feltüntetni:

 • a fogyasztó, azaz a kérelem benyújtójának nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 • a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét,

 • a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, (itt különösen fontos hivatkozni minden az ügy lényegét érintő írásbeli dokumentumra, szerződésre, szállítólevélre, számlára, átvételi elismervényre stb). Ezeket a dokumentumokat csatolni kell a kérelemhez,

 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozóval megpróbálta a vitás kérdést közvetlenül tisztázni,

 • az ügy eldöntésére irányuló kifejezett indítványt.

A fenti feltételek megléte esetén a kérelmet az a Békéltető Testület jogosult kivizsgálni, amelyik illetékességi területén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye található.

 

8.2.2.6.

Ha a kérelem tartalmazza az eljárás megindításához szükséges adatokat, akkor a testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén a Békéltető Testület elnöke a meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára. Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról a feleket a kérelem másolatának egyidejű kézbesítése mellett kellő időben előzetesen értesíti. A kitűzött meghallgatás során a konkrét beadványokat főszabály szerint a Békéltető Testület tagjaiból választott 3 tagú tanács bírálja el. A tanács egy-egy tagját a panaszos. illetve a Szolgáltató jelöli ki. Erre a kijelölési kötelezettségre a meghallgatási időpontot kitűző levélben hívja fel a Békéltető Testület elnöke a felek figyelmét. Az eljáró tanács harmadik tagját a felek által kijelölt két tag választja ki. Lehetőség van természetesen a törvény adta keretek között egyedül eljáró tag kijelölésére is, ha az ügy megítélése lehetővé teszi. A kijelölés megkönnyítéséhez a meghallgatást kitűző levélhez mellékelve van minden esetben a Békéltető Testület tagok listája. Ha a felek bármelyike a megadott határidőn belül nem él a jelölés lehetőségével, vagy a két kijelölt testületi tag a kijelölésüktől számított három napon belül nem egyezik meg a harmadik tag személyében, az eljáró tanács hiányzó tagját a testület elnöke jelöli ki. A panasszal érintett vállalkozónak lehetősége van a testületi tag kijelölését tartalmazó levelében az üggyel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére. A vállalkozó ekkor nyilatkozik arról is, hogy a tanács döntését magára nézve kötelezőnek ismeri-e el. Az eljárás során - melyben kiemelkedő jelentősége van a meghallgatásnak - az eljáró tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja.

Alapvető követelmény, hogy az eljárás során a feleket azonos jogok illetik meg, mindkét fél kifejtheti az üggyel kapcsolatos álláspontját, indítványt tehet stb.

 

8.2.2.7.

Ha a Szolgáltató az eljárás során arról nyilatkozik, hogy a tanács döntését kötelezésképpen fogadja el, a törvény szóhasználatával élve aláveti magát, akkor a tanács minden esetben kötelező határozatot hoz, melynek érvényét tekintve azonos egy bírósági határozatéval és nem teljesítés esetén végrehajtási záradékkal lehet ellátni. Ha az eljárás célja maradéktalanul teljesül, és egyezség születik a felek között akkor az egyezség formájában egy kötelező érvényű határozatba foglalják, melyhez fűződő joghatások megegyeznek az alávetés során említettekkel. A tanács kötelező határozatának, illetve a határozattal jóváhagyott egyezségnek a végrehajtását - abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak - a bíróságtól kérheti a fogyasztó. Ha a Szolgáltató az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem fogadja el, vagy az eljárásban nem vesz részt, úgy az eljáró tanács a rendelkezésre álló dokumentumok és bizonyítékok mérlegelése alapján ajánló határozatot hozhat. Ajánlás jellegű határozat esetében a gazdálkodó szervezet nem köteles eleget tenni a határozatban foglaltaknak. Ilyen esetekben a fogyasztónak írásban értesíteni kell a testületet, ha a határozatban foglaltakat a gazdálkodó szervezet nem hajtja végre. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a testület továbbítja az értesítést a testületet működtető kamarának, illetve a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek. Ezek a szervek - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - jogosultak, illetve, ha az ajánlásban foglaltak a békéltető testület határozata szerint a fogyasztók széles körét érintik, - a panasszal érintett vállalkozás nevének feltüntetésével - és az eljárás eredményét nyilvánosságra hozni. Ha az ügy megítélése érdemben nem lehetséges, vagy a panaszos igénye megalapozatlan a tanács megszünteti az eljárást.

 

8.2.2.8.

A törvény rendelkezései értelmében az illetékes törvényszék előtt csak abban az esetben van lehetőség a határozat megtámadására, ha az eljáró tanács eljárási szabályt sértett, a megtámadás csak a határozat megsemmisítésére irányulhat. A Tanács határozata nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. Tehát a bírói út igénybe vételére a Békéltető Testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség.

 

8.2.3.

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a Fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezzék a következő linken keresztül elektronikus módon előterjesztett panasz alapján:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

Ennek kezdeményezéséhez a fenti linken elérhető online platformon a Fogyasztónak kell beregisztrálnia, kitölteni a vonatkozó kérelmet, majd elektronikusan beküldeni a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a Fogyasztók, a földrajzi távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

8.2.4.

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál: A Fogyasztó jogosult panaszt tenni a Szolgáltató székhelye szerint illetékes hatóságnál, így a Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztályánál (cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em., telefon: (1) 450-2598, e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu).

 

A Fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

8.2.5.

Közjegyzői, bírósági eljárás kezdeményezése

 

Fizetési meghagyásos eljárás a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény, míg peres eljárás kezdeményezése a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján lehetséges.

 

 

9. AZ ÁSZF EGYES RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

 

9.1.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi automatikusan sem a jelen ÁSZF egészének érvénytelenségét, sem az érvénytelen rendelkezést tartalmazó ÁSZF alapján létrejött szerződés érvénytelenségét. Az ÁSZF érvénytelen rendelkezése helyett a szabályozás tárgyát tekintve oda vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF érvényes rendelkezéseit úgy kell értelmezni, ahogy az a Szolgáltató és a Vásárló ügyleti akaratának leginkább megfelel.

 

9.2.

A Szolgáltató az elvárható legrövidebb időn belül köteles az érvénytelen rendelkezést érvényes rendelkezéssel helyettesíteni és azt az ÁSZF-be inkorporálva a Honlapon közzétenni.

 

 

10. AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

 

10.1.

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket indokolt esetben a felhasználók Honlap felületén történő egyidejű tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató köteles a Honlapon a Vásárló figyelmét az ÁSZF változásának tényére külön felhívni. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően szabályosan leadott megrendelésekre kell alkalmazni. Az ÁSZF módosításának hatályba lépését megelőzően leadott és még nem teljesített megrendelésekre a megrendelés leadásának napján hatályban volt ÁSZF rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, 2021. július hó 28.